Stepping stones to stories – Stepping stone #1 – Word associations

The coming weeks I’ll be writing about Ben Slavic’s newest book: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – the book is available at his site: follow the link. Ben shows in his new book how to start out the new schoolyear using comprehensible input. In his book Ben mentions 5 stepping stones:

  • Stepping stone 1: Five activities
  • Stepping stone 2: Five skills
  • Stepping stone 3: Five classroom management tools
  • Stepping stone 4: Six bail out activities
  • Stepping stone 5: Krashen’s five hypothesis

And then for today: Stepping stone 1, Activity 1, Word associations

Ben Slavic in front of his Word Wall

Ben Slavic in front of his Word Wall

Ben starts the first minutes of class always by making associations with words by working with Word Walls. The lists have some verbs, but hee also has a Verb Wall. Words are either from vocabulary lists if you have to work with thematic units from your book or they are taken from frequency lists. (There exist also Frequency dictionaries; AL). Ben chooses words that carry lots of interest.

He goes over two or three words a day to start class. He first tells the meaning of the word and then he pronounces the (French) word and asks the students if anyone can think of some way to remember what that word means. It’s discussed in L1 (in Ben’s case English) and only lasts a few minutes. Ben says that this way you connect with the students in a social way before getting into the harder challenges of only connecting in the target language.

Ben uses TPR to do the gesturing part when they work with verbs and thoughout the year they gesture the word whenver they use it.

Starting this way as a group that solves a problem, the class becomes a problem solving community and by choosing ideas from the students, the teacher flatters students and ideas that are not chosen are rejected with good will, smiles and humour.

The attention to the student as a person is significant; the inclusion of the individual in the group.

I tried several of the links in Ben’s book and they were not correct; but if you look at the year and the month and the titel, then you can look it up that way.

Tomorrow Steppingstone 1, actitivity 2, Circling with balls (CWB).

 

I N  D U T C H

De komende weken schrijf ik over Ben Slavic’s nieuwste boek : Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – het boek is verkrijgbaar via zijn site: volg de link. Ben laat in dit boek zien hoe je het schooljaar kunt beginnen door te werken met begrijpelijke input. In zijn boek noemt  Ben 5 stapstenen:

  • Stapsteen 1: Vijf activiteiten
  • Stapsteen 2: Vijf vaardigheden
  • Stapsteen 3: Vijf classroom management hulpmiddelen
  • Stapsteen 4: Zes parachute activiteiten
  • Stapsteen 5: Krashen’s vijf  hypotheses

Vandaag beginnen we met de eerste stapsteen: Stapsteen 1, activiteit 1, Woord associaties.

Ben start de eerste minuten van de les altijd met het maken van associaties bij woorden door te werken met Woord muren, woordenlijsten. De lijsten hebben werkwoorden, maar hij heeft ook aparte Werkwoorden Muur. De woorden zijn ofwel afkomstig van vocabulaire lijsten als je thematisch moet werken met je boek ofwel afkomstig van frequentielijsten. (Er zijn ook frequentiewoordenboeken: AL). Ben kiest woorden die interessant zijn voor de leerlingen.

Ben doet 2 à 3 woorden per dag en hij begint zijn lessen ermee. Hij geeft eerst de betekenis van het woord, dan spreekt hij het (Franse) woord uit en hij vraagt aan de leerlingen of iemand iets kan verzinnen hoe ze kunnen onthouden wat dat woord betekent. Ze bespreken het in L1 (in Ben’s geval Engels) en het duurt maar een paar minuten. Ben zegt dat je op deze manier op een sociale manier in contact komt met de leerlingen voordat je de moeilijkere uitdaging aangaat om alleen in L2 de doeltaal met elkaar te communiceren.

Bij werkwoorden gebruikt Ben TPR en door het jaar heen beelden ze het woord uit wanneer ze het gebruiken.

De klas wordt een probleemoplossende gemeenschap door op deze manier te beginnen als een groep die een probleem oplost en door ideeën te kiezen die van de leerlingen zelf zijn vlijt de docent de leerlingen en ideeën die niet gekozne zijn worden goedhartig afgewezen, met glimlachen en humor.

De aandacht voor de leerling als een persoon is van belang; de insluiting van het individu in de groep.

Ik heb verschillende van de links in Ben’s boek uitgeprobeerd, maar ze klopten niet. Maar als je kijkt naar het jaar en de maand en de titel, dan kun je ze op die manier vinden.

Morgen Stapsteen 1, activiteit 2, Cirkelen met ballen (CWB)