Stepping stones to stories – Stepping stone #3 – One Word Images (#OWI)

The first part is in English – the second part in Dutch

keep-calm-and-only-one-wordStepping stones to stories has 5 stepping stones; we’re still talking about the first Stepping stone: activities. Today Stepping stone #3 – One Word Images (#OWI).

Images in our minds are a powerful help when building stories and also as stepping stones to stories.

Ben warns to only try One Word Images until the second week of school at the earliest. They need a base vocabulary first!

To start, just pick a word from the wall (see Stepping stone #1, where Ben talks about Word Walls), e.g. an animal. If you have a Word Zoo, use that

 1. Write the word down on the board
 2. Translate it
 3. Start asking specific questions about it, like name, size, color, it’s mood – Ben has a checklist at his desk (which he has laminated)

Ben says that the process of creating these images can last from a few minutes to a whole class period. You add details when circling and by circling you’re building repetitions for the comprehensible input (CI) and the new details build the personalized interest. Here elaborate instructions by Ben how to do the One Word Images.

Ben says that in the work of doing comprehensible input we’re not teaching images or stories, but we’re teaching little chunks of language. The students think we’re teaching an image: they focus on the image and forget the words that are being used: this way we’re freeing the unconscious mind to do what only it can do – process sound into language unconsciously.

Mind that slow repetition is the key to this work. And the students are the ones who provide the ideas: it’s their image and their story. It’s a group process and certainly not something done alone by the teacher. The teacher asks, the students provide the answers.

I N  D U T C H

Stepping stones to stories heeft 5 stapstenen; we zijn nog steeds aan het praten over de eerste stapsteen: activiteiten. Vandaag Stapsteen #3 – One Word Images (#OWI) – Een Woord Beelden.

Beelden in ons hoofd zijn een krachtige hulp bij het scheppen van verhalen en ook bij de stapstenen naar verhalen.

Ben waarschuwt om op zijn vroegst in de tweede schoolweek  te beginnen met OWI, omdat de leerlingen eerst een basisvocabulaire op moeten hebben gebouwd.

 1. Neem om te beginnen een woord van de muur (zie Stepping stone #1, waar Ben het heeft over Woord Muren), neem bv. een dier. Als je een Woorden Dierentuin hebt gebruik je die
 2. Schrijf het woord op het bord
 3. Vertaal het
 4. Ga er specifieke vragen over stellen, zoals zijn naam, grootte, kleur, zijn gemoedstoestand, – Ben heeft een checklist (die hij gelamineerd op zijn bureau heeft liggen)

Ben zegt dat het scheppingsproces van deze beelden van een paar minuten tot een hele les kan duren. Je voegt details toe wanneer je aan het cirkelen bent. (AL: cirkelen is de belangrijkste vragentechniek voor TPRS. Lees er hier meer over.).  Wanneer je cirkelt bouw je herhaling in die nodig is voor de begrijpelijke input (CI) en de nieuwe details zorgen voor persoonlijke interesse. Hier geeft Ben uitvoerige instructies en achtergrondinformatie hoe je de One Word Images toe kunt passen.

Ben zegt dat we bij het werken met begrijpelijke input geen beelden of verhalen doceren, maar dat we kleine chunks, brokken taal doceren. De leerlingen denken dat we een  beeld doceren: ze focussen op het beeld en vergeten de woorden die gebruikt worden. Op deze manier bevrijden we het onbewuste e aten het doen wat alleen het onbewuste kan doen – onbewust geluid verwerken in taal.

Let erop dat langzame herhaling de sleutel is voor dit werk. En de leerlingen zijn degenen die met de ideeën komen. . And the students are the ones who provide the ideas: het is hun beeld en hun verhaal. Het is een groepsproces en zeker niet iets wat alleen door de docent wordt gedaan. De docent vraagt. de leerlingen verschaffen de antwoorden.

The image is from: http://www.keepcalm-o-matic.co.uk/guide-to-keep-calm/

Video

Stepping stones to stories – Stepping stone #2 – Circling with balls (#CWB)

The first part is in English – the second part in Dutch (under the Youtube clips)

JonglerenStepping stones to stories – Stepping stone #2 – Circling with balls (#CWB)

With CWB Ben has three goals:

 1. to make the class about the students: personalize the classroom
 2. to establish the Classroom Rules: setting rules
 3. to make the language fully accessible to his students

The way Ben describes CWB is with beginners; but you also use it with higher level students and adapt it to their level of the language.

Ben wants his students to have an identity in class and CWB builds that identity.

How does is work?
Each student has a half sheet of colored card stock, folded lengthwise in order to stand up on the desk in front of the student. Ben uses a different colored card stock for each class. Students write their names in large letters on the left hand of the sheet and to the right they draw a picture of a sport or musical instrument they play (or want to play) or a favorite pet or animal. If prefered they can draw more than one thing. On the back side they fill in a questionnaire. At the end of the lesson, there’s one student that’s always responsible for collecting the cards, the Card Demander (from: Thoughts on Personalizing: “By supplying card stock for this activity, and by having the cards carefully collected and rubber banded at the end of class by the Card Demander, (and the markers collected carefully by the Marker Demander), I send the message that we don’t crumple materials that I have given to them, leaving them on the desk or on the floor at the end of class, nor do we steal my markers.”

This shows the students that their interests are the subject of class and not a textbook and by talking every lesson about them, they also feel that they are important. Note that the talking is done IN THE TARGET LANGUAGE! But the hidden agenda is establishing classroom discipline and personalizing the classroom.

6055160-jongleren--mens-in-bedrijfs-overhemd-met-onmogelijke-taak-op-witCircling with balls is called like this, because half of Ben’s students draw a picture of a sports ball. Ben has all kind of (soft) balls in his classroom and he has one in his hands when talking to a student who does the sport with that ball.

Ben focusses first on the single student in the class who appears to have the most potential to be  a trouble maker that year.  Ben has the ball in his hand, but keeps the ball away from the potential trouble maker. The student has to hang with Ben in the language to get finally control of the ball (but when (s)he gets it, Ben whispers that he will take the ball back as soon as they misuse it).

Ben gives three detailsfor CWB:

 1. when adressing the students he uses the word “class” because it builds inclusion and it shows who is in charge
 2. you can not go too slowly when you do any of this
 3. there is a natural flow to the questioning process, you’ll know when it’s time to stop talking about/with one particular student

In CWB the students  :

 • are hearing language that is meaningful to them
 • can understand this simple language that is all about them
 • are shocked and pleased and feel confidence in this class where things are so easy to understand

You as a teacher:

 • Keep asking questions from the Question Word Chart
 • pointing and pausing
 • staying in bounds
 • demanding choral responses

Ben writes elaboratively about circling with balls and he has some video’s concerning Circling with balls; so read more about how exactly he does the circling and watch the videos:  http://www.benslavic.com/circling-with-balls.html.

Here is a Storytelling Workshop handout of 47 pages in which Ben describes a lot of the techniques from Stepping Stones to Stories.

Video Ben Slavic : explanation of circling

Video Ben Slavic : explanation of circling with balls

 

D U T C H

Stepping stones to stories – Stapsteen #2 – Circling with balls (#CWB)

Met CWB heeft Ben drie doelen:

 1. zorgen dat de les over de leerlingen gaat: personalizeren van de klas
 2. regels aanleren: de Classroom Rules
 3. de taal volledig toegankelijk te maken voor zijn leerlingen

De manier waarop Ben CWB is voor beginners; maar je kunt CWB ook met hogere niveaus gebruiken door het aan te passen aan hun niveau van taalgebruik.

Ben wil dat zijn leerlingen een identiteit hebben in de klas en CWB bouwt die identiteit.

Hoe werkt het?
Elke leerling krijgt een  A4 dik gekleurd papier, in de lengte gevouwen, zodat het rechtop kan staan op het tafeltje voor de leerling. Ben gebruikt voor elke klas een andere kleur. Leerlingen schrijven hun naam in grote letters aan de linkerkant van het blad en aan de rechterkant tekenen ze een plaatje van een sport die of muziekinstrument dat ze (be)spelen (of zouden willen spelen) of een lievelings(huis)dier. Desgewenst kunnen ze meer dingen tekenen. Aan de achterkant vullen ze een vragenlijst in:  questionnaire. Aan het eind van de les is er 1 leerling die altijd verantwoordelijk is voor het ophalen en opbergen van de kaarten, de Kaart Vrager (zie voor een uitgebreide uitleg: Thoughts on Personalizing: “Door papier ter beschikkingt te stellen voor deze activiteit en door de kaarten zorgvuldig op te laten halen en op te laten bergen aa het einde van de les door de Kaart Vrager (en de stiften door de Stiften Vrager) geef ik de boodschap af dat we zorgvuldig omgaan met materiaal dat ik aan de leerlingen heb gegeven, dat we ze niet op de tafel of op de grond laten liggen noch dat we mijn sitften stelen.”

Dit laat de leerlingen zien dat hun interesses het onderwerp van de lessen zijn en niet een tekstboek en door elke les over hen te praten ervaren ze ook dat zij belangrijk zijn. Let op dat al het praten in de DOELTAAL is! De verborgen agenda is dat er discipline in de les wordt aangebracht en het personaliseren van de lessen.

Circling with balls, cirkelen met ballen heeft deze naam gekregen omdat meestal de helft van Ben’s leerlingen een plaatje tekenen van een bal van de een of andere sport. Ben heeft allerlei (zachte) ballen in zijn klaslokaal en hij heeft er 1 in zijn hand wanneer hij praat met een leerling die de sport met die bal doet.

Ben focust allereerst op die leerling in de klas die overkomt als degene die dat schooljaar voor het meeste onrust zou kunnen gaan zorgen. Ben heeft de bal in zijn hand, maar houdt de bal weg van die potentiële onruststoker. De leerling moet met Ben in de doeltaal blijven kletsen om uiteindelijk de bal in handen te krijgen. Als Ben de bal geeft, fluistert hij wel in het oor van die leerling dat hij de bal terug pakt zodra die leerling de bal misbruikt.

Ben geeft drie details voor CWB:

 1. hij spreekt de leerlingen als totaal aan met ‘klas’, omdat dit zorgt voor ‘horen bij’ en het laat zien wie er de touwtjes in handen heeft
 2. je kunt niet té langzaam gaan wanneer je dit allemaal doet
 3. er is een natuurlijke stroom in het vragenproces, je weet wanneer het tijd is om over/met 1 bepaalde leerling  te praten

Bij CWB  :

 • horen de leerlingen taal die betekenisvol voor hen is
 • kunnen de leerlingen deze eenvoudige taal begrijpen die helemaal over hen gaat
 • zijn de leerlingen gechockeerd en ze vinden het leuk en ze hebben vertrouwen in deze les waar dingen zo gemakkelijk te begrijpen zijn

Jij als docent blijft:

 • vragen stellen (je kunt de Question Word Chart gebruiken als hulpmiddel)
 • aanwijzen en pauzeren
 • binnen de perken blijven
 • koorantwoorden vragen

Filmpjes van Ben over circling and circling with balls kun je zien via  zijn video channel: http://www.youtube.com/user/benslavic. Ben is de ‘filosoof van de TPRS-familie’, dus hij neemt nogal eens de tijd om dingen uitgebreid te vertellen…

Pictures above  from:
http://www.kleurplatenenzo.nl/kleurplaten/dora-de-verkenner/8
http://nl.123rf.com/stock-photo/jongleren.html

Stepping stones to stories – Stepping stone #1 – Word associations

The coming weeks I’ll be writing about Ben Slavic’s newest book: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – the book is available at his site: follow the link. Ben shows in his new book how to start out the new schoolyear using comprehensible input. In his book Ben mentions 5 stepping stones:

 • Stepping stone 1: Five activities
 • Stepping stone 2: Five skills
 • Stepping stone 3: Five classroom management tools
 • Stepping stone 4: Six bail out activities
 • Stepping stone 5: Krashen’s five hypothesis

And then for today: Stepping stone 1, Activity 1, Word associations

Ben Slavic in front of his Word Wall

Ben Slavic in front of his Word Wall

Ben starts the first minutes of class always by making associations with words by working with Word Walls. The lists have some verbs, but hee also has a Verb Wall. Words are either from vocabulary lists if you have to work with thematic units from your book or they are taken from frequency lists. (There exist also Frequency dictionaries; AL). Ben chooses words that carry lots of interest.

He goes over two or three words a day to start class. He first tells the meaning of the word and then he pronounces the (French) word and asks the students if anyone can think of some way to remember what that word means. It’s discussed in L1 (in Ben’s case English) and only lasts a few minutes. Ben says that this way you connect with the students in a social way before getting into the harder challenges of only connecting in the target language.

Ben uses TPR to do the gesturing part when they work with verbs and thoughout the year they gesture the word whenver they use it.

Starting this way as a group that solves a problem, the class becomes a problem solving community and by choosing ideas from the students, the teacher flatters students and ideas that are not chosen are rejected with good will, smiles and humour.

The attention to the student as a person is significant; the inclusion of the individual in the group.

I tried several of the links in Ben’s book and they were not correct; but if you look at the year and the month and the titel, then you can look it up that way.

Tomorrow Steppingstone 1, actitivity 2, Circling with balls (CWB).

 

I N  D U T C H

De komende weken schrijf ik over Ben Slavic’s nieuwste boek : Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – het boek is verkrijgbaar via zijn site: volg de link. Ben laat in dit boek zien hoe je het schooljaar kunt beginnen door te werken met begrijpelijke input. In zijn boek noemt  Ben 5 stapstenen:

 • Stapsteen 1: Vijf activiteiten
 • Stapsteen 2: Vijf vaardigheden
 • Stapsteen 3: Vijf classroom management hulpmiddelen
 • Stapsteen 4: Zes parachute activiteiten
 • Stapsteen 5: Krashen’s vijf  hypotheses

Vandaag beginnen we met de eerste stapsteen: Stapsteen 1, activiteit 1, Woord associaties.

Ben start de eerste minuten van de les altijd met het maken van associaties bij woorden door te werken met Woord muren, woordenlijsten. De lijsten hebben werkwoorden, maar hij heeft ook aparte Werkwoorden Muur. De woorden zijn ofwel afkomstig van vocabulaire lijsten als je thematisch moet werken met je boek ofwel afkomstig van frequentielijsten. (Er zijn ook frequentiewoordenboeken: AL). Ben kiest woorden die interessant zijn voor de leerlingen.

Ben doet 2 à 3 woorden per dag en hij begint zijn lessen ermee. Hij geeft eerst de betekenis van het woord, dan spreekt hij het (Franse) woord uit en hij vraagt aan de leerlingen of iemand iets kan verzinnen hoe ze kunnen onthouden wat dat woord betekent. Ze bespreken het in L1 (in Ben’s geval Engels) en het duurt maar een paar minuten. Ben zegt dat je op deze manier op een sociale manier in contact komt met de leerlingen voordat je de moeilijkere uitdaging aangaat om alleen in L2 de doeltaal met elkaar te communiceren.

Bij werkwoorden gebruikt Ben TPR en door het jaar heen beelden ze het woord uit wanneer ze het gebruiken.

De klas wordt een probleemoplossende gemeenschap door op deze manier te beginnen als een groep die een probleem oplost en door ideeën te kiezen die van de leerlingen zelf zijn vlijt de docent de leerlingen en ideeën die niet gekozne zijn worden goedhartig afgewezen, met glimlachen en humor.

De aandacht voor de leerling als een persoon is van belang; de insluiting van het individu in de groep.

Ik heb verschillende van de links in Ben’s boek uitgeprobeerd, maar ze klopten niet. Maar als je kijkt naar het jaar en de maand en de titel, dan kun je ze op die manier vinden.

Morgen Stapsteen 1, activiteit 2, Cirkelen met ballen (CWB)

 

 

 

Stepping stones to stories – Ben Slavic’s #PLC

The first part is in English – the second part in Dutch (like the days before)

The coming weeks I’ll be writing about Ben Slavic’s newest book: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – the book is available at his site: follow the link. Ben shows in his new book how to start out the new schoolyear using comprehensible input.

Ben Slavic's war room at NTPRS14. Picture by Brian Peck

Ben Slavic’s war room at NTPRS14. Picture by Brian Peck

What I did not yet mention is that Ben has a Professional Learning Community (PLC) of which you can become a (paying) member. In his book he also mentions links to his PLC website for his members.

BTW, I’m not a member of this community, nor does Ben ask me to write about his book: I want to read it and write about it to see if it’s interesting to add to my CI teaching skills. So I try not to comment on it too much; you as a reader have to try it out in your own CI lessons and decide if it’s helpful for your lessons or not.

During iFLT14 and NTPRS14 Ben had a “War room” for his PLC and the group always met in the evening and they practiced CI teaching with coaching until late at night. The term War room looks a bit strange to me; the translation tells that it’s a place where strategic decisions are made, especially for military and political campaigns.

Here you can read what Ben wrote about the War room experiences of iFLT14 and NTPRS14 and the comments from a lot of the War room participants.

The picture above of Ben in his War Room at NTPRS14 is made by Brian Peck; he tweeted it with @bcpeck23. I saw Brian perform in Von’s & Blaine’s workshop. He was amazing! On Ben’s blog I read he only started TPRS in October! On the picture to the right are Pilar Reyes and César Gonzalez, English teachers from South-West Spain, who have their own language institute. I met them when we were getting out of the train when I arrived in Chicago Sunday evening. I was just wondering how to get to the hotel and then suddenly I heard someone say my name and it was Pilar! We also met last year in Dallas. Together we travelled to the hotel with the shuttle to the hotel in front of ours. The second person on the left is Jason Bond (no, not James 😉 . He’s American but he teaches Gaelic in Scotland, on the Isle of  Islay! Here you can see where Ben’s PLC members are situated.

And tomorrow I’ll write about Stepping stone #1 Word Associations.

I N  D UT C H

De komende weken schrijf ik hier over Ben Slavic’s nieuwste boek: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – het boek is verkrijgbaar via zijn site: volg de link. Ben laat in dit boek zien hoe je het schooljaar kunt beginnen door te werken met begrijpelijke input.

Wat ik nog niet genoemd heb, is het feit dat Ben een Professionele Leer Gemeenschap (PLC) heeft waarvan je (betalend) lid kunt worden. In zijn boek geeft Ben ook links naar zijn PLC website voor zijn leden.

Overigens ben ik geen lid van Ben’s PLC en ook betaalt Ben mij niet om over zijn boek te schrijven: ik wil het lezen en erover schrijven om te zien of ik er dingen uit kan halen voor mijn eigen Begrijpelijke input vaardigheden. Dus ik probeer om niet teveel commentaar erop te geven, want ik vind dat je als lezer het zelf in je eigen lessen uit moet proberen en beslissen of het nuttig is voor jouw lessen.

Tijdens iFLT14 en NTPRS14 had ben een “Oorlogskamer”; ik vind het een beetje vreemde term, omdat het een ruimte is waar strategische beslissingen worden genomen, m.n. voor politieke en militaire campagnes.

Hier kun je lezen wat Ben geschreven heeft over zijn ervaringen in de War room tijdens  iFLT14 en NTPRS14 en het commentaar van zijn deelnemers.

Bovenstaande foto is gemaakt door Briuan Peck ; hij heeft de foto getweet via @bcpeck23. I zag hem een les doen tijdens de workshop van Von en Blaine en hij was geweldig. Op Ben’s blog las ik dat hij pas in oktober is begonnen met TPRS. Een natuurtalent! Op de foto aan de rechterkant zitten Pilar Reyes en César Gonzalez, Engelse docenten uit Zuid-West Spanje die hun eigen taalinstituut hebben. Ik ontmoette hen toen ik zondagavond voordat NTPRS14 begon uit de trein stapte in Chicago. Ik sotnd mee net af te vragen hoe ik naar het hotel zou komen toen ik opeens iemand mijn naam hoorde zeggen en dat was Pilar! We waren elkaar vorig jaar ook in Dallas tegengekomen. We zijn samen met de shuttle gereisd naar het hotel dat tegenover dat van ons lag. De tweede persoon aan de linkerkant is Jason Bond – niet niet James 😉 Hij is een Amerikaan uit Maine, maar hij doceert Gaelic in Schotland op het Isle of Islay! Hier kun je zien waar Ben’s PLC-leden zitten.

En morgen ga ik dan echt schrijven over Stapsteen 1, actitviteit 1, Woord associaties.

 

 

Stepping stones to stories! – problem & disclaimer

Diana Noonan & Ben Slavic

iFLT14 – Ben is thanked, but is not allowed to say anything, because “he talks too much”

The first part is in English – the second part in Dutch (like yesterday)

Yesterday I started writing about Ben Slavic’s newest book: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – the book is available at his site: follow the link. Ben shows in his new book how to start out the new schoolyear using comprehensible input. In his book Ben mentions 5 stepping stones:

 • Stepping stone 1: Five activities
 • Stepping stone 2: Five skills
 • Stepping stone 3: Five classroom management tools
 • Stepping stone 4: Six bail out activities
 • Stepping stone 5: Krashen’s five hypothesis

The stepping stones are based on the premise that language acquisition is mainly an unsconscious process and an innate human trait. According to Ben this means:

 • that we teachers must look how we interact with our students in a human way in the target language
 • that using comprehensible input to teach a language is a human process and not a method.

Ben states that perhaps the greatest barrier for teachers who are investigating comprehensible input is the fact of not really understanding that we acquire languages unconsciously, so without the analytical participation of the conscious mind.

Ben writes in his disclaimer that the entire content of beginning the year with Stepping stones to stories is intended to merely suggest ideas – and not to lay down some kind of curriculum. Ben states that “teaching should not be a cookie cutter experience driven merely by the delivery and collection of data – it should be a fun and personalized journey for both teacher and student, one that is different in each class and on each day.”

What’s your opinion? Do you want to be a data-collectionist or do you want to be human? Or are both possible?

So far the introduction to Stepping stones to stories. Tomorrow I’ll talk about Stepping stone 1, Activity #1 Word Associations.

 

IN D U T C H:

Gisteren schreef ik over Ben Slavic’s nieuwste boek: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input – het boek is verkrijgbaar via zijn site: volg de link. Ben laat in dit boek zien hoe je het schooljaar kunt beginnen door te werken met begrijpelijke input. In zijn boek noemt  Ben 5 stapstenen:

 • Stapsteen 1: Vijf activiteiten
 • Stapsteen 2: Vijf vaardigheden
 • Stapsteen 3: Vijf classroom management hulpmiddelen
 • Stapsteen 4: Zes parachute activiteiten
 • Stapsteen 5: Krashen’s vijf  hypotheses

De stapstenen zijn gebaseerd op de these dat taalverwerving voornamelijk een onbewust proces is en een aangeboren menselijke trek. Volgens Ben betekent dit:

 • dat wij docenten moeten kijken hoe we in de doeltaal omgaan met onze student op een menselijke manier
 • dat het gebruik van begrijpelijke input om een taal te doceren een menselijk proces is en geen methode.

Ben stelt dat wellicht de grootste barrière voor docenten die begrijpelijke input onderzoeken het feit is dat men niet echt begrijpt dat we talen onbewust verwerven, dus zonder de analytische tussenkomst van het bewuste brein.

Ben schrijft in zijn disclaimer dat de hele inhoud om het jaar te beginnen met Stepping stones to stories bedoeld is om voornamelijk  ideeën voor te stellen – en niet om het een of andere curriculum voor te schrijven. Ben stelt “doceren zou niet een massaproductie gebeuren moeten zijn, slechts aangedreven door het afleveren en verzamelen van data – het zou een leuke en persoonlijke reis voor zowel de docent als de leerling moeten zijn, eentje die verschilt per klas en per dag.”

Wat vind jij? Ben jij liever een dataverzamelaar of wil je liever menselijk zijn? Of is beide mogelijk?

Morgen bespreek ik Stapsteen 1, activiteit #1 Woord Associaties.

 

 

 

Stepping stones to stories! – Ben’s system of starting the year with Comprehensible input

stepping-stones-1This article is as well in English (top) as in Dutch (bottom)

As mentioned earlier I would write here about Ben Slavic’s newest book: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input.

In the rationale on page 7 and 8 (also mentioned at Ben’s website; you can order this book as well as his other books at his site) Ben states that: “TPRS trainings used to focus on stories right away. People would do a workshop and then try to start teaching in the fall using stories in their beginning level classes. It rarely worked. It was too much, too fast.” Remark Alike: Who recognizes this? Personally I do not recognize it, although I’m always in to learn new ways of teaching, as I hope to find in this book).

On his site Ben comments on his newest book: “Just as “TPRS in a Year!” is about stories and “PQA in a Wink!” is about personalization, my new book shows how to start out the year using comprehensible input.

I see it as the third leg of a stool that is necessary for the stool to stand up. I wrote the books in the reverse order that they were really needed: we need easy stuff to start the year, next we need to learn how to personalize, adding stories at the end.”

It is the premise of Ben’s book “that it is best to wait to start using stories until the late fall or early winter, not before, using alternatives, the stepping stone strategies offered in this book, to start our year.”

According to Ben these stepping stones to stories are easier to learn than stories. In addition to preparing the teacher in the art of using comprehensible input, they also show the teacher how to set up:

1. a strong and vibrant classroom management program.

2. a personalized classroom

3. an assessment program that works and saves time.

Ben’s caution to new teachers is that, without the classroom management, personalization and assessment pieces in place first, it is much more difficult to make comprehension based instruction work. Ben states that it is nearly impossible.

Why is starting out a school year with stories a most difficult thing to pull off in foreign language classrooms? What opposes their use in secondary school classrooms in the United States? Here are some reasons according to Ben Slavic:

1. The entire system of storytelling is very hard to learn and most people give up on it within months of trying it.

2. The vast majority of students don’t know how to interact with their teachers in class and must be trained.

3. The data gathering and grading pieces required in schools are in conflict with the soul of comprehension based instruction. Students, parents and especially administrators who don’t understand storytelling can ruin careers.

4. TPRS as a pedagogical term conveys an image of classroom chaos to huge amounts of teachers, due to past TPRS failures by teachers.

5. Training is insufficient. It is folly to ask a teacher to attend a summer training in the area of comprehension based instruction and then go in and make the bucking bronco of comprehension based teaching work in their classroom in the fall.

Ben states that in the mentioned book training wheels, stepping stones to stories, are available and that the teacher who wants instruction in personalization is advised to read “PQA in a Wink!” and to read “TPRS in a Year!” for training in actual story creation.

According to Ben, the purpose of this book is to help you get your year cranked up with good classroom discipline and personalization before you worry about stories later. You’ll be a lot better with stories having studied and practiced the ideas in this book first. He says this is the right place to start.

At his site Ben mentions that in Stepping Stones to Stories, you will discover how to:

* Start your school year with simplified strategies that work.
* Choose and implement the strategies that work best for you.
* Teach using comprehensible input without using stories if you don’t want to.
* Bring students into your classroom process without forcing them.
* Teach for authentic language acquisition.
* Align with 21st century standards and research.
* Manage your classroom in ways that really work.
* Establish an assessment program that works and saves time.
* Learn skills like “Staying in Bounds” to make sure that each student understands.
* Make comprehensible input the foundation of your success.
* Establish trust in your classroom.

The coming weeks I’ll write more on this blog about :

 • Stepping stone 1: Five activities
 • Stepping stone 2: Five skills
 • Stepping stone 3: Five classroom management tools
 • Stepping stone 4: Six bail out activities
 • Stepping stone 5: Krashen’s five hypothesis

steppingstones.149155957_std

Picture from the site: http://www.osageumc.org/newsletters/stepping_stones

Picture on top from: http://wandervogeldiary.wordpress.com/2012/04/20/stepping-stones/

D U T C H

Zoals hier al eerder gemeld zou ik nog schrijven over Ben Slavic’s laatste boek: Stepping stones to stories! Ben’s system of Starting the Year with Comprehensible Input.

Op bladzijde 7 & 8 schrijft Ben en verklaring voor het waarom van dit boek en die tekst zal ik hieronder vertalen. op zijn site staat te lezen over dit boek: “Zoals “TPRS in a Year!” over verhalen gaat en “PQA in a Wink!” over personalizeren, zo laat mijn nieuwste boek zien hoe je het schooljaar kunt starten door begrijpelijke input te gebruiken.

Ik zie het als de derde poot van een krukje dat noodzakelijk is om het krukje rechtop te laten staan. Ik schreef de boeken in de omgekeerde volgorde waarin ze echt nodig waren: we hebben gemakkelijk materiaal nodig om het schooljaar mee te beginnen, dan is het nodig dat we leren hoe we kunnen personalizeren, terwijl we tenslotte aan het eind verhalen toevoegen.”

Ben stelt in dit boek dat “het ’t beste is om te wachten met het werken met verhalen tot in de late herfst of vroege winter, niet eerder en dan alternatieven te gebruiken om het jaar te starten: de stapsteen strategieën aangeboden in dit boek.”

Stepping Stones wallpaperVolgens Ben zijn deze stapstenen naar verhalen gemakkelijker te leren dan verha;en. In aanvulling op de voorbereiding van de docent op de kunst van het gebruiken van begrijpelijk input, laten ze de docent ook zien hoe je:

1. een sterk en levendig classroom management programma kunt opzetten

2. gepersonalizeerde lessen kunt maken

3. een beoordelingsprogramma kunt maken dat werkt en dat tijd bespaart.

Ben’s waarschuwing voor nieuwe docenten is dat het veel moeilijker is om instructie via begrijpelijke in put te laten werken als je classroom management, personalizeren en beoordelingpieces niet op de eerste plaats zet.Ben stelt dat het in feite bijna onmogelijk is.

Waarom is het zo moeilijk om het begin van het schooljaar in een moderne vreemde taalles met verhalen te beginnen? Wat werkt hun gebruik in VO lessen in de VS tegen? Hier enkele redenen volgens Ben Slavic – en herken jij dit voor jouw eigen situatie of heb jij andere punten? (AL):

1. Het hele systeem van storytelling is erg moeilijk te leren en de meeste mensen geven het binnen enkele maanden op.

2. De grote meerderheid van leerlingen weet niet hoe ze in de les met hun docenten om moeten gaan en moeten hierin getraind worden.

3. Het verzamelen van data en de manier van beoordeling op scholen is tegenstrijdig met de aard van onderwijs op basis van begrijpelijke input. Leerlingen, ouders en vooral schoolleiders die storytelling niet begrijpen kunnen carrières ruïneren.

4. TPRS als een pedagogische term roept bij veel docenten een beeld op van chaos in de les, ten gevolge van eerder TPRS falen door docenten.

5. Training is onvoldoende. Het is dwaasheid om van docenten te vragen een zomertraining op het gebied van begrijpelijke input te volgen en vervolgens het schooljaar te beginnen en dan het steigerende paard van comprehension based doceren te temmen tijdens hun lessen in het najaar.

Ben stelt dat het genoemde boek beschikt over zijwieltjes, stapstenen naar verhalen en dat de docent die instructie wil hebben over personaliseren het beste “PQA in a Wink!” kan lezen en om “TPRS in a Year!” te lezen als je jezelf wilt trainen in het echte scheppen van verhalen. (Alike: van januari-juni 2013 van dit blog kun je lezen over de eerste 25 technieken in TPRS in a Year! Het begint op 6 januari 2013.)

Volgens Ben is het doel van Stepping Stones to Stories! om je te helpen om het begin van je schooljaar flink aan te zwengelen door te starten met goede discipline tijdens de les en met personalisatie voordat je je later zorgen gaat maken over verhalen en dat je een stuk beter zult zijn in het maken van verhalen als je eerst de ideeën van dit boek hebt bestudeerd en in de praktijk hebt gebracht.

Ben geeft aan op zijn site dat je in in Stepping Stones to Stories! zult leren hoe je:

* je schooljaar kunt beginnen met vereenvoudigde strategieën die werken
* die strategieën kunt kiezen en implementeren die voor jou het beste werken
* doceert met begrijpelijke input zonder verhalen te gebruiken als je dat niet wilt
* je leerlingen in jouw doceerproces kunt brengen zonder ze te forceren
* doceert om authentieke taalverwerving te bewerkstelligen
* aansluit bij standaarden en onderzoek van de 21ste eeuw
* je lessen beheerst op manieren die echt werken
* je een beoordelingsprogramma opzet dat werkt en tijd bespaart
* vaardigheden leert zoals “binnen de perken blijven” om ervoor te zorgen dat elke leerling ’t ook begrijpt
* begrijpelijke input de basis van je succes maakt
* vertrouwen in je lessen tot stand brengt

Tot zover Ben Slavic over zijn boek Stepping Stones to Stories!

De komende weken zal ik op dit blog schrijven over :

 • Stapsteen 1: Vijf activiteiten
 • Stapsteen 2: Vijf vaardigheden
 • Stapsteen 3: Vijf classroom management hulpmiddelen
 • Stapsteen 4: Zes parachute activiteiten
 • Stapsteen 5: Krashen’s vijf  hypotheses

The image of the stones is from: http://nature.desktopnexus.com/wallpaper/1230102/

NTPRS14 Chicago – The fifth day – Friday the 25th of July

And again time flew! Already the last day! The last day is always a half day up to and including lunch.

Betsy PaskvanFrom 8.15 – 9.45 I went to Storytelling to Reading Japanese in an Hour (or so): Learn to read with the hit film Frozen! by Betsy Paskvan. As ever I’m the barometer, but Betsy knows how to repeat so often in a not-boring way, that I get what I need. And it makes me remember very well to takes this into account when I’m teaching myself: to give my students what they need!

From 10-11.30 I hesitated going to Raising Enrollment and Achievement by Focusing on Comprehensible Input: One District’s Journey to Transform Language Education by Grant Boulanger or to Navigating Novels: Plundering Literacy Treasures by Mira Mira CanionCanion. I went to the last one. I alwasy get the idea that Mira wants to tell us so much, that it’s in fact too much. Her speed is very high because of that, but it’s for me as an imageformer too fast; it does not stick. I think it’s beter to do less, but deeper and a next time give your next points. Her slides are also very filled. Compare it to Grant Boulanger. He wants things to be simple. His slides contain little text.

NTPRS14 closing luncheonAnd then from 11.45-1.30 already the closing luncheon!

Carol GaabThe keynote speech was by Carol Gaab. Unfortunately I had to go to the airport to catch my flight and I had to leave at the beginning of her interesting story how she got into TPRS. Hope I an read or see it still somewhere!

I went with the shuttle to the Chicago metra, but the train was too late because of works. I was afraid I would miss my plane, so I took a taxi ($40…). The taxidriver happened to come from Congo and so we spoke French. He happened to have had Leslie Davison also in his taxi the day before (he showed me her cart). He already spoke English quite well, but he had asked her how to improve his English. She had told him to watch television with subtitles. He told me he did not agree with her and that it was a bad idea. I asked him why. He said that the subtitles went so fast, they already disappeared before he could read them entirely. I told him that this happened to me too when I was young. In the Netherlands all foreign television programms, films, series etc. were subtitled. In the beginning I could not read all, because the subtitles disappeared to fast. But with practice my reading got faster and faster; so I told him this would happen to him too if he persevered. With my explanation he could agree. Fate first brought him Leslie and because he did not agree I was brought to complete the details ;-).

NTPRS14 conference programmWhen walking to my gate I happened to meet Bernard, native French teacher and one of the coaches. He told me we also went to the airport before (I had forgotten, but yes, we did); so it was bizarre we now met again at the airport before leaving. And if we had known: he also took a cab to go to the airport on his own ($40…).

Well, and then my flight from Chicago left with an hour delay, so we got in 10 minutes after the last departure to Albany (from Minneapolis – I had to fly from Minneapolis). So I had to stay in a hotel and the next morning to get up at 3.45 to get the shuttle of 4.00 and have a plane to Atlanta (!) at 6.30 and then a plane to Albany from there. All planes for Albany or near Albany were completely (over)booked! This was the only possibility in the daytime… With a direct flight I would’ve had to wait until 7 pm…

And then I sat next to someone in the plane twice or three times my size. You should have seen my face: there he was sitting in the seat next to mine, partly sitting on my seat and half in the pathway. I thought it would not fit with the three of us ont those three seats, but somehow we managed, but I could not avoid ‘getting in touch with him’ (literally). How I was happy when we arrived! But I had Dave Burgess’ book “Teach like a pirate” to entertain me, so I managed to forget (mostly).

Here you can find all the downloads for NTPRS14.